Ubezpieczenia podróżne

Wszystkie oferowane jachty są w pełni ubezpieczone w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej i Casco, czyli na wypadek szkód które możesz wyrządzić jachtem osobom trzecim oraz uszkodzeń jachtu, które powstały z Twojej winy. Twoja odpowiedzialność ograniczona jest do kwoty kaucji wpłaconej przy odbiorze jachtu.

Ubezpieczenie jachtu nie pokrywa jednak kosztów leczenia, zdarzeń które mogą dotknąć członków załogi, ani tych które mają miejsce kiedy jesteś na lądzie. Zwróć uwagę na fakt, że nawet w Unii Europejskiej nie wszystkie usługi i działania związane z naszym zdrowiem pokrywane są przez NFZ. Dotyczy to m.in. ratownictwa i transportu chorych. Dlatego zadbaj o tak istotną sprawę, jaką jest ubezpieczenie załogi.

Dodatkowo podczas rezerwacji możesz również wygodnie wykupić ubezpieczenie na wypadek rezygnacji lub przerwania czarteru (REFUND) spowodowanych zdarzeniami losowymi.

UBEZPIECZENIE REZYGNACJI I PRZERWANIA CZARTERU (REFUND)

Otrzymasz zwrot kwoty wydanej na czarter w przypadku rezygnacji z czarteru lub konieczności jego przerwania spowodowanej zdarzeniami losowymi dotyczącymi ubezpieczonych lub ich bliskich. Ubezpieczenie oferowane jest w trzech wariantach: 100%, 100% COVID i 100% MAX COVID. Warianty 100% COVID i 100% MAX COVID obejmują również następstwa COVID-19.

Powody rezygnacji lub przerwania podróży objęte ubezpieczeniem (REFUND) Refund 100% Refund 100% COVID Refund 100% MAX COVID
1. Nagłe zachorowanie: Nagle zachorujesz Ty lub współuczestnik podróży, a choroba ta nie wynika z zachorowania na Covid-19 ani z wcześniej zdiagnozowanej choroby przewlekłej i nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo ma miejsce w czasie podróży.
2. Nagłe zachorowanie: Twoja osoba bliska bądź osoba bliska współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży, nagle zachoruje, a choroba ta nie wynika z wcześniej zdiagnozowanej choroby przewlekłej ani Covid-19 i jej stan będzie skutkował natychmiastową hospitalizacją oraz nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo ma miejsce w czasie podróży.
3. Nieszczęśliwy wypadek: Ty lub współuczestnik podróży ulegniecie nieszczęśliwemu wypadkowi, który spowoduje znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej tj. niemożność poruszania się lub samoobsługi bez pomocy innych osób i nie będzie rokował wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo będzie miał miejsce w czasie podróży
4. Nieszczęśliwy wypadek: Twoja osoba bliska lub osoba bliska współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży, ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, który będzie skutkował natychmiastową hospitalizacją i nie będzie rokował wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo będzie miał miejsce w czasie podróży.
5. Ciąża: Wystąpią komplikacje związane z ciążą Twoją, współuczestniczki podróży, ciążą Twojej żony lub konkubiny, ciążą żony lub konkubiny współuczestnika podróży – jeśli ciąża trwa krócej niż 32 tygodnie, to jest maksymalnie 31 tydzień + 6 dni.
6. Poród: Tobie lub współuczestniczce podróży zostanie wyznaczona na czas podróży data porodu – o ile nie jest wyznaczona w chwili zawierania umowy podróży i umowy ubezpieczenia.
7. Śmierć: Nastąpi Twoja śmierć lub współuczestnika podróży – w tym w wyniku choroby przewlekłej i zachorowania na Covid-19.
8. Śmierć: Do 45 dni przed rozpoczęciem podróży lub w trakcie podróży nastąpi śmierć osoby bliskiej lub osoby bliskiej współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży – w tym w wyniku choroby przewlekłej i zachorowania na Covid- 19, samobójstwa.
9. Szkoda w mieniu: Wystąpi szkoda w mieniu Twoim, Twojej osoby bliskiej lub współuczestnika podróży i musicie podjąć w tej sprawie czynności prawne lub administracyjne. Szkoda musi powstać w wyniku zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem podróży.
10. Szkoda w mieniu: Powstanie szkoda w mieniu Twojego pracodawcy lub pracodawcy współuczestnika podróży. Ubezpieczenie działa, jeśli szkoda powstanie w wyniku zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem i do 10 dni przed rozpoczęciem podróży oraz jednocześnie Ty lub współuczestnik podróży jesteście w kadrze zarządzającej pracodawcy i musicie podjąć w tej sprawie czynności prawne lub administracyjne, które wymagają od Was obecności w kraju zamieszkania.
11. Utrata pracy: Ty lub współuczestnik podróży utracicie pracę. Wyjaśnienie utraty pracy znajdziesz w Słowniku w §2 ust. 22 OWU. Warunkiem naszej odpowiedzialności jest to, abyście (Ty lub współuczestnik podróży) w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo pracowali przez okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony.
12. Rozpoczęcie pracy: Pracodawca wyznaczy Tobie lub współuczestnikowi podróży rozpoczęcie pracy w trakcie trwania podróży – jeśli w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Ty lub współuczestnik podróży jesteście zarejestrowani jako bezrobotni.
13. Kradzież: Tobie lub współuczestnikowi podróży zostaną skradzione dokumenty niezbędne do realizacji podróży w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia podróży. Te dokumenty to: paszport, dowód osobisty, wiza. Musicie zgłosić takie zdarzenie odpowiednim władzom.
14. Kradzież: Tobie lub współuczestnikowi podróży zostanie skradziony pojazd, który do Was należy i musicie podjąć w tej sprawie czynności prawne lub administracyjne w miejscu swojego stałego zamieszkania. Kradzież musi mieć miejsce w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem podróży. Dodatkowo policja musi udokumentować zgłoszenie.
15. Uszkodzenie/zniszczenie pojazdu: Twój pojazd lub pojazd współuczestnika podróży zostanie uszkodzony lub zniszczony podczas wypadku drogowego w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem podróży i musicie podjąć w tej sprawie czynności prawne lub administracyjne. Dodatkowo policja musi udokumentować zdarzenie.
16. Rozwód: Ty lub współuczestnik podróży otrzymacie wezwanie na rozprawę rozwodową, której data przypada na czas podróży – o ile nie znacie daty rozprawy w chwili zawierania umowy ubezpieczenia.
17. Wezwanie do sądu: Ty lub współuczestnik podróży otrzymacie wezwanie do sądu, z którego wynika, że Wasza obecność w sądzie jest obowiązkowa w terminie zaplanowanej podróży. Dotyczy to sytuacji, kiedy nie znacie terminu rozprawy w chwili zawierania umowy ubezpieczenia.
18. Egzamin poprawkowy: Ty lub współuczestnik podróży będziecie mieć egzamin poprawkowy w szkole lub na uczelni wyższej, którego zdanie jest konieczne, aby kontynuować naukę, a termin egzaminu przypadnie na czas podróży. Dotyczy to sytuacji, kiedy nie znacie daty egzaminu poprawkowego w chwili zawierania umowy ubezpieczenia.
19. Sanatorium: NFZ lub ZUS wyznaczy Tobie lub współuczestnikowi podróży termin pobytu w sanatorium, który pokrywa się z podróżą – o ile oczekiwaliście na niego, a termin ten nie był znany w chwili zawierania umowy ubezpieczenia.
20. COVID-19: Nagle zachorujesz Ty lub współuczestnik podróży na Covid-19. Zachorowanie na Covid-19 musi być potwierdzone dokumentacją medyczną oraz nie może rokować wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży lub powinno mieć miejsce w czasie podróży. -
21. COVID-19: Twoja osoba bliska bądź osoba bliska współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży, nagle zachoruje na Covid-19. Zachorowanie na Covid-19 musi być potwierdzone dokumentacją medyczną i musi skutkować natychmiastową hospitalizacją oraz nie rokować wyzdrowienia do rozpoczęcia podróży albo powinno mieć miejsce w czasie podróży. -
22. COVID-19: Ty lub współuczestnik podróży, Twoje dzieci lub dzieci współuczestnika podróży zostaniecie objęci obowiązkową kwarantanną związaną z Covid-19. Kwarantanna musi być potwierdzona dokumentem wydanym przez uprawniony do tego podmiot, który będzie zawierać daty jej trwania. Definicję kwarantanny znajdziesz w § 2 ust. 9. -
23. Choroba przewlekła: Ty lub współuczestnik podróży nagle zachorujecie i choroba ta wynika z wcześniej zdiagnozowanej u Was choroby przewlekłej i nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo ma miejsce w czasie podróży. - -
24. Choroba przewlekła: Twoja osoba bliska lub osoba bliska współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży, nagle zachoruje i jej stan będzie skutkował natychmiastową hospitalizacją, a choroba ta wynika z wcześniej zdiagnozowanej u niej choroby przewlekłej i nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo ma miejsce w czasie podróży. - -
25. Atak terrorystyczny: Do 30 dni przez rozpoczęciem podróży dojdzie w kraju, do którego podróżujesz, do aktu terrorystycznego. Aby ubezpieczenie działało, akt terrorystyczny musi wystąpić do 250 km od celu Twojej podróży. Ubezpieczenie nie działa, jeśli organizator imprezy turystycznej zaoferuje Ci inną imprezę turystyczną – do kraju, w którym akt terrorystyczny nie występuje. Z tego powodu nie możesz przerwać podróży. Ochrona nigdy nie działa, jeśli akt terrorystyczny wydarzy się w: Afganistanie, Algierii, Autonomii Palestyńskiej i Zachodnim Brzegu Jordanu, Burkinie Faso, Demokratycznej Republice Konga, Egipcie, Filipinach, Hondurasie, Indonezji, Iraku, Iranie, Jemenie, Kenii, Korei Południowej, Korei Północnej, na Krymie, Libanie, Libii, Malezji, Maroku, Nigerii, Pakistanie, Rosji, Somalii, Strefie Gazy, Syrii, Tunezji, Turcji, Wenezueli, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Ukrainie. - -
26. Adopcja dziecka: Ty lub współuczestnik podróży otrzymacie propozycję adopcji dziecka, jeśli bierzecie udział w procedurze adopcji dziecka. Dotyczy to sytuacji, gdy nie znasz terminu adopcji w chwili, kiedy zawierasz umowę ubezpieczenia. - -
27. Rozgrywki sportowe : Ty lub współuczestnik podróży otrzymacie powołanie do rozgrywek sportowych o randze międzynarodowej, które odbywają się w trakcie trwania podróży. - -
 • Ogólne warunki ubezpieczenia znajdziesz na dole strony.
 • Ubezpieczenie rezygnacji (REFUND) możesz wykupić przed potwierdzeniem rezerwacji (wpłaceniem I raty)..
 • Gdy do czarteru jest więcej niż 30 dni dane osób objętych ubezpieczeniem należy podać w Koncie Klienta do 2 dni od potwierdzenia rezerwacji
 • Gdy do czarteru jest 30 dni i mniej dane ubezpieczonych należy podać najpóźniej w dniu potwierdzenia rezerwacji.
 • W jednej rezerwacji można objąć ubezpieczeniem maksymalnie 10 osób.
 • Szczegółowe warunki zakupu ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Zawierania Umów o Czarter Jachtu.
 • Powyższe warunki obowiązują dla ubezpieczeń zakupionych po 13.01.2021

UBEZPIECZENIA PODRÓŻNE ZAŁOGI (TRAVEL WORLD)

Zakres ubezpieczenia Standard Mini Standard Plus The Best
Ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu (KL) 15.000 EUR 40.000 EUR 300.000 EUR
Choroby przewlekłe NIE TAK
Koszty hospitalizacji Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Koszty leczenia ambulatoryjnego poza USA, Kanadą, Japonią i Australią Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Leczenie ambulatoryjne - USA, Kanada, Japonia, Australia 2.000 EUR Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Koszty przedwczesnego porodu Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Leczenie stomatologiczne 300 EUR
Komora dekompresyjna Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Koszty ratownictwa i poszukiwań 5.000 EUR 10.000 EUR
Organizacja i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego z miejsca wypadku lub zakwaterowania do ambulatorium lub szpitala Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Organizacja i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego między placówkami medycznymi Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Organizacja i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego do miejsca zakwaterowania podczas podroży zagranicznej Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Organizacja i pokrycie kosztów transportu zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku w Polsce lub pochówek ubezpieczonego w miejscu podróży zagranicznej Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Organizacja i pokrycie kosztów transportu powrotnego ubezpieczonego do Polski lub placówki medycznej w Polsce Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Całodobowy dyżur Centrum Pomocy Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Organizacja pomocy medycznej Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Udzielenie gwarancji pokrycia kosztów leczenia ambulatoryjnego i/lub hospitalizacji Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Asystent językowy Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Przedłużenie ochrony w sytuacjach nagłych o 48h TAK
Organizacja i pokrycie kosztów podróży osoby towarzyszącej 1.000 EUR
Organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej 7 dni, maksymalnie 100 EUR dziennie
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty osoby wezwanej do towarzyszenia 2.000 EUR
Organizacja dostarczenia leków TAK
Udzielenie informacji o kancelariach prawnych i tłumaczach TAK
Organizacja i pokrycie dodatkowych kosztów zakwaterowania i wyżywienia za granicą w celu rekonwalescencji 7 dni, maksymalnie 100 EUR dziennie
Organizacja i pokrycie kosztów transportu po rekonwalescencji 500 EUR
Organizacja i pokrycie kosztów kierowcy zastępczego NIE 500 EUR
Udzielenie pomocy w razie utraty środków płatniczych NIE TAK
Udzielenie pomocy w razie utraty dokumentów NIE TAK
Udzielenie pomocy przy zablokowaniu konta NIE TAK
Udzielenie pomocy w odzyskaniu i ponownym skierowaniu bagażu podróżnego NIE TAK
Organizacja i pokrycie kosztów przerwania podróży zagranicznej NIE 1.200 EUR
Opieka nad nieletnimi dziećmi NIE 2.500 EUR
Pośredniczenie w przekazaniu kaucji NIE TAK
Organizacja i pokrycie kosztów transportu osób bliskich ubezpieczonemu NIE 2.500 EUR
Pokrycie niezbędnych i uzasadnionych kosztów związanych z opóźnieniem lotu NIE 200 EUR
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 3.000 EUR 5.000 EUR 10.000 EUR
- w tym (NNW) - Uszczerbek na zdrowiu 3.000 EUR 5.000 EUR 10.000 EUR
- w tym (NNW) - Śmierć ubezpieczonego 1.800 EUR 3.000 EUR 6.000 EUR
Ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP) 300 EUR 500 EUR >1.000 EUR
Ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego (OBP) NIE 150 EUR
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) NIE 50.000 EUR 100.000 EUR
- w tym (OC) - Szkody w mieniu NIE 20% sumy gwarancyjnej
- w tym (OC) - Szkody na osobie NIE 100% sumy gwarancyjnej
Ubezpieczenie Komfortowa Kieszeń (KK) NIE TAK
Ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas podróży zagranicznej (MD) NIE TAK
 • Ubezpieczenie obejmuje również czas na dojazd na miejsce odbioru jachtu i powrót (dobę przed wypłynięciem i dobę po powrocie).
 • Ubezpieczeniem objęta jest żegluga do 20Mm (około 36 km) od brzegu, co jest wystarczające w przypadku większości rejsów czarterowych.
 • Podano sumy ubezpieczenia na osobę.
 • Ogólne warunki ubezpieczenia znajdziesz na dole strony.
 • Ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa SA.
 • Decyzję o wykupieniu ubezpieczenia załogi możesz podjąć przed całkowitym opłaceniem rezerwacji (wpłatą ostatniej raty).
 • Ubezpieczeniem objęte zostaną wszystkie osoby z listy załogi podanej przez Ciebie w koncie klienta.
 • Szczegółowe warunki zakupu ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Zawierania Umów o Czarter Jachtu.
 • Powyższe warunki obowiązują dla ubezpieczeń zakupionych po 09.12.2019.

YACHTIC SP. Z O. O. POSIADA POLISY GENERALNE

a) Gwarancja Ubezpieczeniowa Turystyczna nr GT 76/2016 wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

b) Polisa Ubezpieczenia podróżnego World Travel – nr 9/Z/2015 wystawiona Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

PLIKI DO POBRANIA